Echols/Baldwin Trial - Hearing - March 19, 1994
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572